مقاله ها نیز با توجه به موضوعشان دسته بندی شوند مثال: فلسفه/ منطق/ روش شناسی و ...ذیل هر عنوانی لیست مقاالت با مشخصاتش بیاید و یا همان جا و یا با دکمه ای چکیده مقاله را ببیند. جلوی هر مقاله ای لینک سایت مجله گذاشته شود.

این یه متن ازمایشی است .

این یه متن ازمایشی است .

مقاله ها نیز با توجه به موضوعشان دسته بندی شوند مثال: فلسفه/ منطق/ روش شناسی و ...ذیل هر عنوانی لیست مقاالت با مشخصاتش بیاید و یا همان جا و یا با دکمه ای چکیده مقاله را ببیند. جلوی هر مقاله ای لینک سایت مجله گذاشته شود.

لینک

مقاله ها نیز با توجه به موضوعشان دسته بندی شوند مثال: فلسفه/ منطق/ روش شناسی و ...ذیل هر عنوانی لیست مقاالت با مشخصاتش بیاید و یا همان جا و یا با دکمه ای چکیده مقاله را ببیند. جلوی هر مقاله ای لینک سایت مجله گذاشته شود. .

لینک