lightbulb مشاوره

ابتدا یه توضیحی بگذاریم راجع به زمینه هایی که مشاوره داده می شود. سپس یک فرم درخواست مشاوره طراحی شود. که این فرم پس از تکمیل برای ما ایمیل شود. اگر بشود به نحوی تنظیم شود که در هرماه دوتا مشاوره شخصی را ارسال کند بعد از آن جواب خودکار برود که زمان ها پر شده برای ماه بعد مجدد درخواست بدید .

format_align_justify درخواست مشاوره
person
people
phone
email
subject
message