قراملکی

محورهای ارائه در کارگاه : رفتار ارتباطی درون شخصی / ارتقاء خودباوری/ مهربان بودن با خود/ شناخت خود

کارگاه های آموزشی و مشاوره ای ارتباط با خود

محورهای ارائه در کارگاه :
رفتار ارتباطی درون شخصی
ارتقاء خودباوری
مهربان بودن با خود
شناخت خود.

فرم درخواست شرکت در کارگاه آموزشی
  • سیلابس و سر فصل ها
  • ویدئو ها
  • تصاویر
  • سایر توضیحات

محورهای ارائه در کارگاه :
رفتار ارتباطی درون شخصی
ارتقاء خودباوری
مهربان بودن با خود
شناخت خود