قراملکی

اجرا، مشاوره و نظارت بر پروژه های اخلاق سازمانی

سازمان های اخلاق گرا بر رهبری و مدیریت اخلاق در سازمان تأکید می کنند.

سازمان ها، اعم از دولتی، بخش عمومی، کسب و کار، برای رشد اخلاقی نیازمند به پژوهش های نظام مند هستند. بهره وری پروژه های رشد اخلاقی سازمان نیازمند به مشاوره پیشین، طراحی، مدیریت علمی و اجرایی کارآمد است. سازمان ها را در دست یابی به اهداف خود در پروژه های رشد اخلاقی یاری می کنیم. نمونه هایی از پروژه های پژوهشی و کاربردی اخلاق حرفه ای در سازمان:

  • - سنجش وضعیت موجود اخلاقی سازمان و تحلیل آن با رویکرد تلفیقی کمی و کیفی
  • -الگوی کارآمد آموزش اثربخش و رشد اخلاقی شرکت
  • -تدوین سند جامع اخلاقی بر اساس چهارچوب های علمی و استانداردهای بین المللی
  • -بهبود اخلاقی، بازمهندسی و باز ساختاری اخلاقی فرایندها و نظام های حرفه ای
  • - انگاره سنجی و تحلیل انگاره های عمومی در فرهنگ سازمانی
  • -مدیریت انگاره و بازانگاری
  • -سنجش شایستگی اخلاقی در فرایند انتصابات

 

فرم درخواست خدمات