قراملکی

سنجش وضعیت اخلاقی

شناخت تحلیلی وضعیت اخلاقی موجود سازمان، سرآغاز رشد اخلاقی است.

رشد اخلاقی گذار از وضعیت موجود اخلاقی(بد یا خوب) به وضعیت مطلوب اخلاقی(خوب یا عالی) است. اثربخشی هرگونه برنامه رشد اخلاقی در سازمان نیازمند به شناخت تحلیلی وضعیت موجود اخلاقی شامل قوت ها، ضعف ها، تهدیدها، فرصت ها، زمینه ها و موانع در دو گرایش منابع انسانی و عناصر سازمانی است. گاهی عناصر سازمانی زیست اخلاقی را دشوار می کنند. عناصر سازمانی را می توان در ترازوی اخلاق سنجید. گاهی فرایند پاداش سالانه سبب بروز چاپلوسی، تعارض، دورویی و نفاق می شود. با سنجش اخلاقی فرایند پاداش سالانه می توان سازمان را در پیشگیری از مشکلات ناشی از آن یاری کرد. سنجش کمی و تحلیل کیفی از وضعیت اخلاقی نشان می دهد که در هریک از عوامل و سرمایه های سازمانی به لحاظ اخلاقی کجا ایستاده ایم و به چه برنامه های بهبود، رشد و آموزشی نیازمندیم.

سازمان ها را در سنجش وضعیت اخلاقی با رویکرد تلفیقی پنج وجهی بر اساس استانداردهای جهانی یاری می کنیم. افتخار ما این است که توانسته ایم با بومی کردن دانش سنجش اخلاقی سازمانها را از خرید دانش بی نیاز کنیم.

 

فرم درخواست خدمات