قراملکی

سنجش شایستگی اخلاقی منابع انسانی

سنجش اخلاقی در انتصابات: پیشگیری از وقوع بحران های ناشی از انتخاب ناسنجیده

منابع انسانی مناسب در جای مناسب سرمایه سازمان اند(کالینز). منابع انسانی نامناسب ترمز و مانع رشد سازمان اند. شایستگی اخلاقی مهمترین عنصر در مناسب بودن منابع انسانی نسبت به شغل و پست آنان است. شایستگی اخلاقی شامل انگاره ها، حساسیت و دغدغه اخلاقی، خودشناسی لحظه ای و مستمر، توان تصمیم گیری و قضاوت اخلاقی، مهارت رفتار ارتباطی اخلاقی و اثربخش است.

امروزه مقیاس ها و شیوه های علمی برای سنجش شایستگی اخلاقی منابع انسانی وجود دارد و به ویژه در انتصابات به سازمان، یاری می رساند تا در انتخابات مدیر پای بند به اخلاق موفق باشند. افتخار ما ایجاد دانش بومیِ سنجش شایستگی های اخلاقی منابع انسانی در کشور است.

با یک سنجش اخلاقی در انتصابات از وقوع بحران های ناشی از انتخابات ناسنجیده پیشگیری کنید. تاکنون شرکت های کسب و کار در بخش خصوصی از خدمات سنجش منابع انسانی در انتصابات بهره برده اند.

 

فرم درخواست خدمات