قراملکی

سایر خدمات

رهبران اخلاقی بر ملاحظات اخلاقی در سیاست گذاری و حسابرسی اخلاق در برنامه ها تأکید می کنند.

همکاری بیش از دو دهه با سازمان ها ابعاد گوناگونی از خدمات و رشد اخلاقی سازمان ها را به میان آورده است:

1- ملاحظات اخلاقی در سیاستگذاری

2- حسابرسی اخلاق

3-مشاوره اخلاق جهت ارتقای تصمیم گیری اخلاقی

4-کارگاه های آموزشی-مشاوره ای مانند:

1-4) رهبری اخلاقی سازمان

2-4) برادران دروغین

3-4) پند بیهوده و فرمان لغو اخلاقی

4-4) بهبود ارتباط اخلاقی با خود

5-4) مدیریت انگاره ها

6-4) اصالت

7-4) مهارت های حل مسائل اخلاقی به ویژه دو راهه های اخلاق

8-4) مدیریت تعارض های اخلاقی

5- پودمان آموزشی جهت تربیت مشاور و یاران اخلاق در سازمان ( شامل 65 ساعت درس و 15 ساعت کارورزی)

فرم درخواست خدمات