قراملکی

ترویج و رشد اخلاقی سازمانی

رشد اخلاقی در گرو طراحی علمی و اجرای کارآمد برنامه های آموزش اثربخش و ترویج اخلاق در فرهنگ سازمانی است.

سازمان ها زنده اند و زنده ماندنشان در گرو رشد است. رشد اخلاقی دغدغه رهبران اخلاق گرا است. رشد اخلاقی چگونه رخ می دهد؟ عوامل و موانع آن کدام است؟ ترویج و رشد اخلاقی سازمان نیازمند به رهیافت علمی و نظام مند است. ارزیابی پیشین، طراحی الگو و برنامه های رشد اخلاقی، مدیریت برنامه ها و حسابرسی برنامه های اجرا شده نمونه هایی از اقدام های لازم برای رشد اخلاقی است. یاران اخلاقی، جمعی از دانشمندان و متخصصان اخلاق سازمانی اند که سازمان ها را در رشد اخلاقی یاری می رسانند.

فرم درخواست خدمات