قراملکی

تدوین سند جامع اخلاقی

سند جامع اخلاقی، وضعیت مطلوب اخلاقی سازمان را در برنامه معین ترسیم می کند.

رشد اخلاقی فرایند هدفمند است. سند جامع اخلاقی وضعیت مطلوب اخلاقی یا هدف رشد اخلاقی سازمان را ترسیم می کند. در ایران تدوین بیانیه های اخلاقی رواج دارد. سند جامع اخلاقی فراگیرترین بیانیه رسمی اخلاق است. رویکرد غیرعلمی به تدوین سند جامع اخلاقی مشکلات فراوانی را پیش روی سازمان ها قرار می دهد. نمونه ای از اصول و فنون ما در تدوین سند جامع اخلاقی به عنوان بالاترین سند حاکم اخلاقی در سازمان:

1. فرایند تعاملی با مشارکت حداکثر منابع انسانی سازمان

2. برپایه مطالعات تطبیقی در شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی در صنعت مورد فعالیت

3. فراگیری همراه با انسجام

4. تناسب با وضعیت موجود اخلاقی سازمان و معطوف به نیازهای اخلاقی موجود

5. قابل تحقق در برنامه معین مانند برنامه رشد اخلاقی پنج ساله شرکت

6. برخوردار از مبانی علمی و استانداردهای بین المللی

تاکنون شرکت های بزرگ و هلدینگ در صنعت های گوناگون از یاری ما در تدوین سند جامع اخلاقی بهره برده اند.

 

فرم درخواست خدمات