قراملکی

- یاری به زایش و رشد درونی اخلاق در سازمان ها با مشارکت طلبی حداکثری از منابع انسانی

- بازانگاری و تغییر نگرش به اخلاق

- آموزش های نظام مند و اثربخش غیر مستقیم و برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره ای