قراملکی

1- تولید و توسعه دانش اخلاق حرفه ای ناظر به مسائل ملّی و جهانی

2- تولید و توسعه فناوری رشد اخلاق حرفه ای در دو گرایش منابع انسانی و سازمان ها

3- تولید و توسعه دانش سنجش، ارزیابی و حسابرسی اخلاق

4-ترویج اخلاق در سازمان ها و شرکت ها

5- تربیت و توسعه یاران اخلاق

6- تولید دانش و فن آوری مشاوره در حوزه اخلاق

7- تولید و توسعه دانش و فن آوری مدیریت انگاره ها