قراملکی

کارگاه اخلاق حرفه ای در مدیریت منابع آب

14 اردیبهشت کارگاه 2 ساعته راجع « اخلاق حرفه ای در مدیریت منابع آب» توسط دکتر قراملکی برگزار شد.