قراملکی

سخنرانی راجع علامه خفری و پارادوکس دروغگو

دکتر قراملکی روز دوشنبه 18 اردیبهشت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راجع « علامه خفری و پارادوکس دروغگو» سخنرانی ایراد خواهند کرد.علاقمندان میتوانند ساعت 9 صبح در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرکت کنند.