قراملکی

برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه

در روز شنبه تاریخ 16 اردیبهشت، کارگاهی 4 ساعته راجع اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه برگزار خواهد شد.