قراملکی

برگزاری همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار

همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار از تاریخ 96/09/20 الی 96/09/21 برگزار می شود.

محور های همایش:

1. دانشگاه اخلاق مدار در سطح اعضاء هیئت علمی.

2. اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه.

3. اخلاق حرفه ای نسبت به دانشجویان.

4. اخلاق و فضای مجازی در دانشگاه.

5. اخلاق و مسئولیت اجتماعی نسبت به بیرون دانشگاه.