قراملکی

برگزاری همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم به شرح زیر برگزار میشود: 

مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و سلامت

زمان: دوشنبه 16 اسفند ماه- ساعت 9 الی 18

مکان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه بهداشت،سالن اجتماعات.

روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

زمان: سه شنبه 17 اسفند ماه-ساعت 9 الی 18

مکان: دانشگاه تهران،دانشکده الهیات،سالن شهید مفتح

توسعه مطالعات نظام سازی قرآنی

زمان: سه شنبه 18 اسفندماه- ساعت 8 الی 12

مکان: شورای عالی انقلاب فرهنگی، سالن اجتماعات

مطالعات فرهنگ سازی و مدیریت امور قرآنی کشور

زمان: 18 اسفند ماه- ساعت 14 الی 18

مکان: شورای عالی انقلاب فرهنگی،سالن اجتماعات