قراملکی

اخلاق حرفه ای در مدرسه

در تاریخ 13 اردیبهشت کلاسی 4 ساعته با موضوع «اخلاق حرفه ای در مدرسه» در خانه کتاب برگزار شد.