قراملکی

هندسه معرفتی كلام جديد
سال نشر : 1378 تعداد صفحات : ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي

این اثر چهارچوب نظری کلام جدید را تحلیل می کند و تمایز و پیوند آن را با کلام سنتی و فلسفه دین ترسیم می کند.

خرید آنلاین

کلام جدید به گستره معرفتی کلامی اطلاق می شود که به تحلیل مسائل جدید کلامی می پردازد. غالبا مرز کلام جدید و قدیم و مرز کلام جدید با فلسفه دین به درستی دیده نمی شود. غفلت از مرزها سبب می شود پیوند کلام جدید با کلام سنتی و فلسفه دین مبهم گردد. این اثر ابتدا با تحلیل تاریخی و انتقادی از تعریف های رایج از دانش کلام به تحلیل اضلاع گوناگون کلام جدید(مانند: روش، هدف، مبانی، چارچوب نظری و ...) می پردازد. امروزه اقبال به فلسفه دین در جامعه ما سبب تحویل کلام جدید به فلسفه دین شده است.

 

برخی از کتب چاپ شده