قراملکی

نظریه اخلاقی محمدبن زکریای رازی
سال نشر : 1391 تعداد صفحات :528 ناشر : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

این کتاب تحلیل دیدگاه های اخلاقی دانشمندان مسلمان است که در دو بخش معرفی رازی و آثار وی در اخلاق و بیان بیماری های نفس و رذایل اخلاقی سامان یافته است.

خرید آنلاین

این اثر نخستین دفتر در تحلیل دیدگاه های اخلاقی دانشمندان مسلمان است که در دو بخش معرفی رازی و آثار وی در اخلاق و بیان بیماری های نفس و رذایل اخلاقی سامان یافته است. نویسنده ابتدا با بیان مولفه های نظریه تمایز آن را از دیدگاه مشخص می­کند سپس با مروری بر آثار اخلاقی رازی به نقد پژوهش های پیشین در اخلاق رازی نزد مغرب زمینیان می­ پردازد. این اثر نخستین تالیف جامع در نظریه اخلاقی رازی در ادبیات فارسی است. این کتاب مورد الهام ­پذیری و نقد قرار گرفته است. چاپ نخست این اثر به وسیله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است.

برخی از کتب چاپ شده