قراملکی

قلمرو پيام پيامبران

قلمرو پيام پيامبران

قیمت: 15,000 ریال
سال نشر : 1389 تعداد صفحات :60 ناشر : کانون اندیشه جوان

تلقی از گستره پیام پیامبران، نقش راهبردی در مواجهه با دعوت انبیاء و تفسیر وحی دارد. در این اثر پس از نقد دو دیدگاه عدالت اجتماعی و سعادت اخروی، دیدگاهی جامع نگر ارائه شده است.

خرید آنلاین

مقاله ای بلند است که نخست در کتاب نقد منتشر شد و سپس کانون اندیشۀ جوان آن را به صورت کتاب منتشر کرد (سال 1376). چاپ دوم سال 1389.

این نوشتار به بحث از جهت گیری دعوت انبیاء در کلام سنتی و کلام جدید می پردازد. دو فصل اول گزارش انتقادی از آراء فیلسوفان و متکلمان است ودیدگاه سوم رأی مختار مؤلف را تقریر می کند.

برخی از کتب چاپ شده