قراملکی

قدرت انگاره

قدرت انگاره

قیمت: 22,000 ریال
سال نشر : 1396 تعداد صفحات :304 ناشر : مجنون

این، نخستین تالیف فارسی در تحلیل انگاره به مثابه قدرت است که مفهوم سازی جدید از انگاره ( تصویر نسبتا پایدار ذهنی از امور و موثر در ارتباط فرد با آن امور) ارائه می کند و تاثیر انگاره را در ارتباط درون شخصی، قدسی، بین شخص و برون شخص تحلیل می کند.

خرید آنلاین

کتاب، تحلیلی میان رشته ای از انگاره به مثابۀ قدرت است. احد فرامرز قراملکی آن را با همکاری علی اکبر ناسخیان تألیف و به وسیلۀ نشر مجنون آن را منتشر کرده است(چاپ اول 1395-شمارگان یک هزار نسخه). این اثر نشان می دهد که احساسات، گفتار و کردار، انتخاب، داوری و موضع گیری آدمی علاوه بر ادله، دارای علل است. مطالعۀ این کتاب یک عامل بسیار مهم اما مورد غفلت را آشکار می سازد. در بُن بسیاری از رفتار های ناموجه و یا به ظاهر موجه ما، انگاره یا انگاره هایی نهفته است. واژه انگاره در این اثر با مفهوم سازی خاص به میان آمده است. نویسنده ها این مفهوم را در فصل دوم آورده اند. در بخش دوم کتاب با عنوان نقش انگاره، تحلیل نقش آن در ارتباط درون شخصی، ارتباط قدسی، ارتباط بین شخصی، اخلاق، کسب وکار پایدار، اقتصاد و سیاست، رسانه و فرهنگ آمده است.

چاپ دوم این اثر درسال 1396 با یادداشت هایی از دکتر ایمانی راد و دکتر ابیلی منتشر شده است.

ایمانی راد، اقتصاددان می نویسد:

چاپ سوم این اثر، ویراستاری و نیز با یادداشت های دکتر احمد پاکتچی و دکتر حمید رضا نمازی و نیز با فصل الحاقی از دکتر پاکتچی در نقش انگاره در علوم قرآنی به زودی منتشر می شود.

قراملکی دفتر دوم این اثر را با عنوان مدیریت انگاره در دست تألیف دارد.

برخی از کتب چاپ شده