قراملکی

شرح جامع تجرید الاعتقاد (نبوت)
سال نشر : 1388 تعداد صفحات :232 ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

انگاره های گوناگون از نبی منشأ خوانش های گوناگون از دین است. این دفتر مقصد چهارم شرح جامع تجرید الاعتقاد طوسی(قدس سره القدوسی) در مباحث گوناگون نبوت است.

خرید آنلاین

قراملکی به توصیه بخش خواهران دانشگاه امام صادق (ع) طرحی را برای شرح جامع تجرید الاعتقاد طراحی می کند. بخش نبوت آن با همکاری سکینه سلمان ماهینی در سال 1388 منتشر شده است. (230ص). هر چند مباحث در چهارچوب تجرید الاعتقاد طوسی و شرح علامه حلی بر آن (کشف المراد) است اما جای جای آن مجال طرح مباحث و دیدگاه های جدید بوده است.

بخش امامت این طرح نیز تدوین شده است اما تاکنون مجال نشر پیدا نکرده است.

برخی از کتب چاپ شده