قراملکی

روش شناسی فلسفه ملاصدرا
سال نشر : 1388 تعداد صفحات :306 ناشر : بنیاد حکمت صدرا

مسأله تعین معرفتی فلسفه صدرا بدون تحلیل روش شناسی ملاصدرا میسور نیست. در این اثر پس از نقد دیدگاه ها در میان روش پژوهش فلسفی ملاصدرا، رویکرد میان رشته ای وی تبیین می شود.

خرید آنلاین

تعیّن معرفتی فلسفه صدرا از چالش های مهم تاریخ فلسفه اسلامی معاصر است. این مسأله را در پرتو تحلیل روش شناختی ملاصدرا می توان پاسخ داد. این اثر دارای دو بخش است: نقد هفت دیدگاه عمده در بخش اول آمده است: التقاط انگاری، فلسفه ابن سینا به شیوه اشراق، فلسفه عرفانی به شیوه ابن عربی، تفکر کلامی-فلسفی، کثرت گرایی در رویکرد، فلسفه ای با فرا زبان، ایستار وحیانی. بخش دوم: تحلیل فرضیه نویسنده در رویکرد میان رشته ای ملاصدرا در حل مسائل الهیاتی است.

برخی از کتب چاپ شده