قراملکی

استاد مطهری و کلام جدید
سال نشر : 1386 تعداد صفحات :403 ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

خرید آنلاین

استاد مطهری به حق سرآغاز مطالعات نظام مند در مسائل جدید کلامی است. در این اثر پس از چند بحث مقدماتی در معرفی استاد، حدود و ثغور کلام جدید و روش استاد در کلام جدید به بحث از مسائل زیر پرداخته می شود: مفهوم کلام جدید، چیستی دین، منشأ و خاستگاه دین، علم و دین، دین و آزادی، فطرت و بررسی تطبیقی دیدگاه های استاد مطهری، مسأله ادیان دیگر، دین و انسان و ... شیوه نویسنده متن پژوهانه بر پایه تحلیل منطقی - انتقادی است. این اثر در دوازده فصل و 363 صفحه نوشته شده است. چاپ نخست این اثر را پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1384 منتشر کرد. اینک چاپ 

برخی از کتب چاپ شده