قراملکی

ارمغان نقد

ارمغان نقد

قیمت: 70,000 ریال
سال نشر : 1390 تعداد صفحات :344 ناشر : خانه کتاب

نقد هدیه است نه دشنه. این اثر در دو بخش بازانتشار نقدهای استادان بر آثار علمی احد فرامرزقراملکی و نقد ایشان بر آثار استادان است.

خرید آنلاین

این اثر در نوع خود گردآوری نو و ابتکاری است. احد فرامرزقراملکی در این اثر ابتدا نقدهای اندیشمندان را که در آثار قراملکی در نشریه های مختلف منتشر شده بود، بدون کم و کاست باز نشر می کند و در بخش دوم نقدهای منتشر شده خود را بر آثار دیگر اندیشمندان می آورد. وی بر پایۀ روایتی از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقد و نشان دادن عیوب و نواقص کار را ارمغان می داند. در مقدمه اثر، با عنوان نقد: هدیه یا دشنه به بازانگاری می پردازد و انگارۀ دشنه را به انگارۀ هدیه تعالی می دهد. این اثر به اهتمام فرشته ابوالحسنی نیارکی و به وسیلۀ خانه کتاب در سال 1390 منتشر می شود.

برخی از کتب چاپ شده