قراملکی

مواضع تبکیت در نقد نظریه برهان ناپذیری گزاره ضرور ازلی

فرامرز قراملکی، احد؛ قبسات، پاییز 1385 - شماره 41 علمی-ترویجی/ISC ‏(8 صفحه - از 237 تا 244)

دانلود مقاله

برهان پذیری گزاره «خدا وجود دارد» از مسائل مهم در تاریخ الهیات و کلام فلسفی در سده‌های اخیر است. نظریه برهان ناپذیری گزاره‌های ضرور ازلی با رهیافتی متطقی نشان می‌دهد که در نظام منطقی ارسطویی به دلیل ساختارشناسی خاص از گزاره‌های ضرور ازلی و نیز ساختار شناسی آن‌ها از گزاره‌های برهان‌پذیر، این مسأله پاسخ منفی دارد. عده‌ای در نقد این نظریه گفته‌اند: محمول چنین قضایایی نه عرض ذاتی، بلکه عین ذات است. این نقد بر مواضعی از تبکیت مغالطی استوار است.