قراملکی

روش شناسی مطالعات دینی

این اثر سرآغاز رویکرد معاصران به مباحث روشی و روش شناختی در گستره های معرفتی اسلامی است. در آن رویکردهای تحلیلی، تاریخی، تجربی، تطبیقی و میان رشته ای معرفی و تحلیل شده است.

مشاهده
خودشناسی(در پرتو سخنان امام علی (ع))

خودشناسی بنیان تغییر و رشد است. در این دفتر مباحثی مانند خودشناسی بنیان زیست اخلاقی، بایسته های روشی در خودشناسی، چیستی و مراتب شناخت خود، حسابرسی خود و پیآمدهای خودشناسی به میان آمده است.

مشاهده
احیاگر میراث (یادنامه استاد عبدالله نورانی)

احیای میراث مکتوب، احیای هویت تمدنی است. در این کتاب ضمن معرفی استاد عبدالله نورانی(ره) 32 مقاله به افتخار ایشان از استادان دانشگاه و حوزه آمده است.

مشاهده
ارمغان نقد

نقد هدیه است نه دشنه. این اثر در دو بخش بازانتشار نقدهای استادان بر آثار علمی احد فرامرزقراملکی و نقد ایشان بر آثار استادان است.

مشاهده
1 2 3 4 5  >