قراملکی

کارگاه های آموزشی و مشاوره ای ارتباط با خود

محورهای ارائه در کارگاه : رفتار ارتباطی درون شخصی / ارتقاء خودباوری/ مهربان بودن با خود/ شناخت خود

مشاهده