قراملکی

1397/04/24
نقد تفکیکی انگاری ملاصدرا

ایزدی، جنان؛ احد فرامرز قراملکی؛ حکمت معاصر، پاییز و زمستان 1389، سال اول - شماره 2 ISC ‏(20 صفحه - از 59 تا 78)

مشاهده مقاله
1397/04/24
نظریه ی عدم امکان شناخت حقیقت اشیاء از دیدگاه ملاصدرا

جعفریان، مرتضی؛ احد فرامرز قراملکی؛ حکمت صدرایی، بهار و تابستان 1393، سال دوم - شماره 2 علمی-پژوهشی/ISC ‏(16 صفحه - از 91 تا 106)

مشاهده مقاله
1397/04/24
موضوع فلسفه در اندیشه ارسطو، ابن سینا و ابن رشد

مفتونی، نادیا؛ احد فرامرز قراملکی؛ حکمت سینوی، زمستان 1385 - شماره 35 ISC ‏(23 صفحه - از 56 تا 78)

مشاهده مقاله
1397/04/24
مواضع تبکیت در نقد نظریه برهان ناپذیری گزاره ضرور ازلی

فرامرز قراملکی، احد؛ قبسات، پاییز 1385 - شماره 41 علمی-ترویجی/ISC ‏(8 صفحه - از 237 تا 244)

مشاهده مقاله
1 2 3 4 5  >